Przyjmowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy o zmianę przeznaczenia terenu

Wniosek do planu

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Nie pobiera się 

 Do czasu uchwalenia dokumentu przez Radę Gminy Wodzierady

-          ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),

-          Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.),

-          ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Karol Adamczewski

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43)677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO [pdf, 213.85 KB]

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO [doc, 182.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl