Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

  1. Wniosek zainteresowanego powinien  zawierać:  dane osobowe wnioskodawców (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego) położenie działki, numer działki i jej powierzchnie,  nr księgi wieczystej.
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Nie pobiera się

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w kpa.

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy notarialnej około 6 miesięcy.

-          ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Karol Adamczewski

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki:

W n i o s e k w sprawie wykupu użytkowania wieczystego na własność [docx, 11.08 KB]

W n i o s e k w sprawie wykupu użytkowania wieczystego na własność [pdf, 24.27 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl