Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 9a ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2015 poz. 1390) oraz Uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Wodzierady z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Wodzierady oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele:

1.      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2.      Komendy Powiatowej Policji w Łasku;

3.      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4.      Oświaty;

5.      Ochrony zdrowia;

6.      Kuratorskiej Służby Sądowej;

Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Wodzierady z dnia14 lipca 2017 roku powołany został skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1.  Barbara Szymczak - pielęgniarka środowiskowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach ,
 2. Dorota Antoniewska vel Antoniak – zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Kwiatkowicach,
 3. Ewa Podębska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach,
 4. Monika Wawrzyniak – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach,
 5. Ilona Marciniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu,
 6. Karolina Bartczak – kurator Sądu Rejonowego w Łasku,
 7. Bartosz Felcenloben – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 1. Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowania sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa.
 2. Udzielanie pomocy w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
 3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskiej karty”.
 5. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, koordynacja współpracy instytucji udzielających wsparcia społecznego.
 6. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych w zakresie problemów uzależnień, bezrobocia, trudności opiekuńczo – wychowawczych, przestępczości oraz innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
 7. Współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami i osobami, które działają na rzecz wsparcia osób i  rodzin.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.

 

Punkt Konsultacyjny

 

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym pełnią:

 • Terapeuta Mariola Ciesielska w każdą środę w godzinach 15,00 do 18,00.
 • Ewa Podębska w każdą środę w godzinach 16,00 do 18,00
Punkt Konsultacyjny mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzieradach. Tel. 43 677 36 99
 

 

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne

 

Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 ,
niebieskalinia@niebieskalinia.info
Skype: pogotowie.niebieska.linia

 

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl