Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczającego

Załączniki:

  • dokument potwierdzający własność nieruchomości,
  • kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości, będących przedmiotem rozgraniczenia 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Nie pobiera się

Do trzydziestu dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy w przypadku wydania postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz wydania decyzji zatwierdzającej ustalone granice nieruchomości.

Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności w trakcie ustalania granicy na gruncie (czas trwania postępowania rozgraniczeniowego może trwać około 6 miesięcy)

  • rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1629)
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Karol Adamczewski

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43)677 33 23 wew. 16

 

Uwagi:

  1. Po złożeniu wniosku Wójt wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
  2. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
  3. Z czynności ustalenia przebiegu granic geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny który z kompletem dokumentów przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia.

Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice w trybie postępowania rozgraniczeniowego.

Formularze i załączniki:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [pdf, 15.98 KB]

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [doc, 27 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl