Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości.

Etap I (dotyczy wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości)

Załączniki:

  1. Tytuł prawny do nieruchomości / odpis z księgi wieczystej/
  2. Wypis z katastru nieruchomości
  3. Wstępny projekt podziału- 2 egz.

Etap II (dotyczy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

  1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  2. Wykaz zmian gruntowych
  3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości
    jest inne niż w księdze wieczystej
  4. Mapa z projektem podziału - min. 3 egz.

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Wolne od opłat

Do 30 dni. W sytuacjach skomplikowanych do 2 miesięcy.

-          dział III Rozdział I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147  z późn. zm.)

-          rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Radosław Doliwka

I piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki:

W n i o s e k na podział nieruchomości [doc, 32 KB]

W n i o s e k na podział nieruchomości [pdf, 25.34 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl