Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego pobiera się opłatę skarbową w wysokości:

1) od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł,

b) powyżej 5 stron – 50 zł,

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b) nie więcej niż 200 zł.

Wpłat dokonywać można w kasie urzędu lub konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Szadek o/Wodzierady  nr  39 9269 0004 0010 5460 2000 0020

14 dni

 • art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),
 • uchwała Rady Gminy w Wodzieradach Nr VI/39/2003 z dnia 31 marca 2003 roku
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady;
 • uchwała Nr XX/159/2004 Rady Gminy Wodzierady z dnia 2 grudnia 2004 roku
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady w zakresie zmiany zapisu §18 ust. 4 (dotyczy uchwały Nr VI/39/2003 z dnia 31 marca 2003r.);
 • uchwała Nr XX/160/2004 Rady Gminy Wodzierady z dnia 2 grudnia 2004 roku
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady w zakresie zmiany zapisu o spadkach i kolorystyce dachów (dotyczy  uchwały Nr VI/39/2003 z dnia 31 marca 2003r.);
 • uchwała Nr XXXIV/331/2006 Rady Gminy Wodzierady z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu Dobruchów;
 • uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 czerwca 2007 roku
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla części wsi Kwiatkowice;
 • uchwała Nr X/91/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 10 listopada 2011 roku
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
  o numerach ewidencyjnych 277/4, 273/3, 283/16, 283/8, 283/11, 283/15 i 279
  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna i letniskową  położonych w miejscowości Wodzierady;
 • uchwała Nr XII/111/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012 roku
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
  o numerach ewidencyjnych 301/1, 301/3, 301/4, 301/6, 301/8, 301/9, 301/10, 291/2 położonych w miejscowości Wodzierady.

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Karol Adamczewski

I piętro, p. 5, tel.  (43) 677 49 66, (43)677 33 22 wew. 16 lub (43) 677 33 23 wew. 16

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [pdf, 229.76 KB]

Kategorie:

Gospodarka gruntami

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl