krusjpg [300x300]

W związku z częstą praktyką spisywania w urzędach gmin zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców/krewnych/powinowatych przez rolników ubiegających się o emeryturę rolniczą, uprzejmie informuję, że aktualnie na zeznaniach świadków, służących jako środek dowodowy w postępowaniu o rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe, własnoręczność podpisu świadka potwierdzić może jedynie Oddział Regionalny/Placówka Terenowa KRUS, pracodawca, notariusz, konsul RP.

Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę o niespisywanie zeznań świadków, które mają stanowić dowód w postępowaniu przed organem rentowym KRUS.

Dyrektor OR KRUS w Łodzi

lek. med. Tomasz Nowicki

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl