ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Gminy w Wodzieradach

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarządzenie Nr 48/2020

Wójta Gminy Wodzierady

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Gminy w Wodzieradach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) w związku z art.19 ust.1 i 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2019 r. poz.1398 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.   Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo petentów i pracowników Urzędu Gminy, od dnia 13 października 2020 roku do odwołania zmieniam organizację pracy i wprowadzam ograniczenia dostępu do Urzędu Gminy w Wodzieradach.

2. W Urzędzie Gminy w Wodzieradach petenci są wpuszczani tylko do I korytarza przy wejściu głównym gdzie znajduje się urna do której można wrzucać dokumenty. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

3. Obsługa na indywidualnych stanowiskach pracy jest możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

4. W kasie Urzędu Gminy można dokonywać płatności tylko w formie bezgotówkowej tj. kartą płatniczą.

5. Sprawę można załatwić również za pomocą:

1) Usług internetowych:

a) ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

b) Adres e-mail: urzad@wodzierady.pl

2) Usług korespondencyjnych : korespondencja tradycyjna na adres: Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

3) Telefonicznie, kontakt telefoniczny bezpośredni na stanowisko pracy:

a) Sekretariat                                                                                   43 677 49 60

b) USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste, rada gminy                 43 677 49 64

c) Inwestycji  i zamówień publicznych (drogi)                                    43 677 49 65

d) Gospodarki gruntami i planowania przestrzennego                        43 677 49 66

e) Wymiaru zobowiązania pieniężnego                                              43 677 49 67

f) Oświaty                                                                                        43 677 49 68

g) Księgowości podatkowej                                                              43 677 49 69

h) Komunalnych (woda, oświetlenie)                                                 43 677 49 71

i) Rolnictwo i ochrona środowiska                                                     43 677 49 72

j) Obronnych i zarządzania kryzysowego                                          43 677 49 75

k) Ochrony danych osobowych i ewidencji działalności gospodarczej 43 677 49 73

l) Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i promocja gminy                 43 677 49 63

m) Kasa                                                                                           43 677 49 76

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Wodzieradach.

§ 3.  Traci moc Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Gminy w Wodzieradach.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Wójt


Renata Szafrańska

 

Opublikowano: 13 października 2020 14:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 254

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl