Informacja dotycząca zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 27 listopada 2019 r. Rada Gminy w Wodzieradach podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 18,00 zł/osobę. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej tj. 36,00 zł/osobę.

Opłaty należy uiszczać kwartalnie z terminem płatności:

  • za I kwartał do 31 marca,
  • za II kwartał do 30 czerwca,
  • za III kwartał do 30 września
  • za IV kwartał do 31 grudnia.

 

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

  • Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok, płatność na do końca sierpnia każdego roku.  
  • Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty ryczałtowej za w/w nieruchomości wynosić będzie 160,00 zł.
  • Obowiązek segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Wójta Gminy.  

 

Opłatę uiszczać można:

  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24, nr konta bankowego - Bank Spółdzielczy Szadek o/Wodzierady nr 39 9269 0004 0010 5460 2000 0020
  • lub w kasie Urzędu Gminy w  Wodzieradach

Wpłata powinna być dokonywana przez osobę, która złożyła deklarację, ze wskazaniem adresu zamieszkania, tj. miejsca wytwarzania odpadów. Opłatę należy wnosić z dopiskiem „opłata za odpady" i z wskazaniem, za jaki okres opłata jest wnoszona (np. Jan Nowak, Wodzierady 100, opłata za odpady, za I kwartał 2020 r.).

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Wodzierady (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wzrost opłaty spowodowany jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

W związku z tym przepisy obowiązującego prawa wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywały wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu tj. m.in. wydatki za odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby starczała ona na realizację zadań powierzonej gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2020 rada gminy podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany stawki opłaty.

Opublikowano: 09 stycznia 2020 10:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 914

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl