Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Wójt Gminy Wodzierady informuje, że z dniem 01.01.2017 r.  uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wodzieradach za budynkiem Urzędu Gminy.

 Punkt czynny jest:

- poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

- wtorek - piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00;

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, zwane dalej odpadami, wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzierady, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu  na rzecz Gminy. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Wodzierady na podstawie dokumentu wskazującego miejsce zamieszkania. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nieruchomości niezamieszkałych i instytucji nie są przyjmowane.

   W PSZOK przyjmowane są  następujące rodzaje odpadów:

a) odpady selektywnie zbierane  ( papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

b) odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałązki), odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

c) przeterminowane leki,

d) chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje),

e) zużyte baterie, akumulatory,

f) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających  pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru  prowadzenia robót  do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),

i) zużyte opon, popiół, odzież, tekstylia.

Do  PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

         a) zmieszane odpady komunalne,

         b) odpady zawierające azbest,

         c) części samochodowe ( np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),

         d) opony z samochodów ciężarowych, budowlanych,  maszyn rolniczych oraz opon z pojazdów o dop. masie powyżej 3,5 tony,

         e) odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji ( brak etykiety, oznaczeń),

         f) odpady w opakowaniach cieknących;

         g) sprzęt budowlany,

         h) urządzenia przemysłowe,       

         i) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.

 

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny. 

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl