Z dniem wejścia w życie (1 stycznia 2012r.) znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestr taki na terenie gminy prowadzi Urząd Gminy w Wodzieradach. Wpisu do rejestru, zmiany wpisu oraz wykreślenie z rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Potwierdzeniem wpisu do rejestru jest zaświadczenie wydawane z urzędu. Zmianę danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej Przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, składając wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru (art. 9x ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Poniżej wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru w Gminie Wodzierady:

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru w Gminie Wodzierady

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl