Podanie o odroczenie-rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

Podanie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

 Złożenie podania oraz wydanie decyzji w ww. sprawach wolne jest od opłat 

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej. Odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną, który otrzymał lub ma otrzymać pomoc publiczną.

Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. 

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, ani działalności rolniczej składa podanie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.  

Podanie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju podatku lub zaległości podatkowej, których podanie dotyczy oraz okresu za jaki podatek lub zaległość podatkowa są należne, wskazanie terminu odroczenia lub ilości rat i terminów ich płatności, a także wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty, wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu. 

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do podania informację o rodzaju prowadzonej działalności, wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do podania informację oraz zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

- art. 67a § 1 pkt  1) i 2) i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 201 z późn. zm.),

 

- art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm);

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

Pokój nr.1, parter

 tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17

Formularze i załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [xls, 143.5 KB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [pdf, 79.79 KB]

Oświadczenie o pomocy de minimis [pdf, 50.58 KB]

Oświadczenie o stanie majątkowym [pdf, 40.85 KB]

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku [pdf, 33.78 KB]

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [pdf, 34.58 KB]

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [pdf, 35.78 KB]

Kategorie:

Wymiar zobowiązań pieniężnych

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl