Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

Dokładnie wypełniony formularz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny. 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Złożenie informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wolne jest od  opłat

Złożenie informacji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania  

 

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w przypadku gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (kupno/sprzedaż, inne formy nabycia/zbycia, dzierżawa, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, zmiana powierzchni, itp.). Informację na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

- art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 716 z późn. zm.),

- art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.),

 

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.). 

Nie dotyczy

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

Pokój nr 1, parter

 

tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17 

Formularze i załączniki:

Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) IN-1 [pdf, 894.6 KB]

Kategorie:

Wymiar zobowiązań pieniężnych

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl