Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

  • Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych jest bezpłatne.
  • Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku(Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1415) oraz zarządzeniem Nr 1/2017 Wójta Gminy Wodzierady.
  • Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Wodzierady lub do kasy Urzędu Gminy w Wodzieradach mieszczącej się w Wodzieradach 24, z dopiskiem „Opłata za dostęp do informacji o środowisku". 

  • Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów
  • w sprawach szczególnie uzasadnionych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • w przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
  • ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zmianami) art. 8-28
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku(Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1415)
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. 2016r., poz. 1764) 

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady.

Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, parter p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

(43) 677 33 23 wew. 22

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Odbiór informacji za pośrednictwem poczty lub osobiście. 

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE [docx, 21.78 KB]

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE [pdf, 45.96 KB]

Kategorie:

Rolnictwo i ochrona środowiska

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl