Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wniosek o wydanie zezwolenia stałego na sprzedaż napojów alkoholowych, do którego należy dołączyć:

-          zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (oryginał lub kopia dokumentu za zgodność oryginałem)

-          dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał lub kopia dokumentu za zgodność oryginałem)

-          pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, w przypadku lokalizacji punkt sprzedaży w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał)

-          decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży (oryginał lub kopia dokumentu za zgodność oryginałem)


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, do którego należy dołączyć:

-        kopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu), dla osób  spoza terenu gminy Wodzierady

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, sekretariat w godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

  • opłaty za zezwolenia stałe:

-        525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5%zawartości alkoholu oraz piwo

-        525 zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

-        2100 zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu

W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.

  • opłata za zezwolenie jednorazowe:

-        1/12 opłaty rocznej za poszczególne w/w rodzaje zezwoleń

 

Wpłat dokonywać można w kasie urzędu lub konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Szadek o/Wodzierady  nr  39 9269 0004 0010 5460 2000 0020

Do 30 dni. 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.)

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Kamil Wodziński

 

piętro, p. 5, tel. (43) 677 49 73, (43)677 33 22 wew. 23 lub (43) 677 33 23 wew. 23

Formularze i załączniki:

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu [doc, 62.5 KB]

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu [pdf, 16.12 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu [doc, 33 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu [pdf, 26.31 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć [doc, 29 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć [pdf, 25.43 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl