Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • kserokopia aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego KRS (wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku). W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną - kserokopia aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • udokumentowana gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne;
 • oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach prawa m.in. ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 • oświadczenie dotyczące mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy;
 • dokument, bądź oświadczenie potwierdzające o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania (korzystania) nieruchomością (terenem) na której zlokalizowana jest baza transportowa;
 • oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach prawa;
 • oświadczenie o posiadaniu przynajmniej jednego pojazdu asenizacyjnego, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

 • 107,00 zł – opłata skarbowa za wydane zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 • 53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • 24 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Wodzierady lub do kasy Urzędu Gminy w Wodzieradach mieszczącej się w Wodzieradach 24, podając tytuł opłaty.

 • do 1 miesiąca.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 • w przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)
 • ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.);
 • uchwała Rady Gminy Wodzierady nr XIX/200/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • uchwała Rady Gminy Wodzierady nr XXIII/252/2017 z dnia 28  stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wodzierady;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopad 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

osoba odpowiedzialna:

Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, parter p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

(43) 677 33 23 wew. 22

Formularze i załączniki:

WNIOSEK o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [pdf, 37.64 KB]

WNIOSEK o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [rtf, 65.05 KB]

Wzór oświadczenia o niezaległościach podatkowych [pdf, 15.13 KB]

Wzór oświadczenia o niezaległościach podatkowych [rtf, 29.71 KB]

Kategorie:

Rolnictwo i ochrona środowiska

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl