Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót

  • Wniosek
  • Do wniosku należy dołączyć:
  1. Plan sytuacyjny z zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1: 500 lub 1: 1000.
  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  3. Decyzję o pozwoleniu na budowę (kserokopia) lub oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

W godzinach: poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca

-          ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 )

-          rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1264)

-          uchwała nr XXVIII/304/2013 z dnia 05.11.2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego

-          ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r.,  poz. 1827 z późn. zm.)

-          rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz.1330 z późn.zm.)

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Arkadiusz Pawłowski

I piętro, p.5 , tel. (43)  677 49 65,  (43) 677 33 22 wew. 15, lub (43) 677 33 23 wew. 15

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 26.41 KB]

Kategorie:

Gospodarka Komunalna (drogi, oświetlenie, wodociągi)

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl