ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Załączniki:

  • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa/krzewu na nieruchomości.
  • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika.
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty 

Dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą

 

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

  •  17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami(za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne. Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Wodzierady lub do kasy Urzędu Gminy w Wodzieradach mieszczącej się w Wodzieradach 24, tytułem decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia (nazwa, adres).

 

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w palcówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa – dzień wprowadza do systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa(nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia


  •  Kodeks postępowania administracyjnego, art. 104, (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23  z późn. zm.)
  • art. 83f ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody(Dz. U. z 2017r., poz. 1074)  Tryb odwoławczy:

 

Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Nie przysługuje 

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4.Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu (nie dotyczy właściwości Wójta Gminy Wodzierady),

b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym(nie dotyczy Gminy Wodzierady), w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,

c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu. Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

osoba odpowiedzialna:

Referent ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

 

(43) 677 33 23 wew. 22

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA (wzór) [pdf, 37.21 KB]

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA (wzór) [docx, 12.77 KB]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW [docx, 23.53 KB]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW [pdf, 194.99 KB]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA [docx, 18.86 KB]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA [pdf, 143.83 KB]

Kategorie:

Rolnictwo i ochrona środowiska

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom.pl