KURENDA Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) osoby fizyczne,  osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

działek ewidencyjnych o powierzchni powyżej 3 500 m2, na których na skutek wykonywania robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwane opłatą retencyjną.

            Wobec powyższego informuję osoby władające nieruchomością(działką ewidencyjną) o powierzchni powyżej 3 500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%,
o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Wodzierady w terminie do 27 lipca 2018 roku dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie.
Przez powierzchnię zabudowy rozumie się: zabudowa mieszkaniowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki
i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości. Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzierady, a także w formie papierowej w sekretariacie Urzędu.

            Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady.

Wysokość opłaty jaką będzie musiał uiścić właściciel nieruchomości, będzie zależeć od powierzchni zabudowanej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (art. 270 ust. 7 ustawy).

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne w § 9 określono jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji:

  • bez urządzeń do retencjonowania wody z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1m² na 1 rok;
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1m² na 1 rok;
  • od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1m² na 1 rok;
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1m² na 1 rok.

Opłatę wylicza się wg wzoru: iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażona w m² powierzchnia uszczelniona oraz czas wyrażony w latach. Jak przy pozostałych opłatach okres rozliczeniowy wynosi kwartał.

Zgodnie z treścią art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne wysokość opłaty ustala wójt, burmistrz, prezydent przesyłając właścicielowi informację zawierającą wysokość opłaty, w tym sposób jej obliczenia. Należność trzeba będzie uiścić w terminie 14 dni.

 Wójt

Renata Szafrańska

Opublikowano: 02 lipca 2018 09:52

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Oświadczenie o nieruchomości [86.24 KB]

Wyświetleń: 564

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl