OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Wodzierady ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 lipca 2017r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości do dnia 25 sierpnia 2017r. – wniosków nie złożono.  Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 23 października 2017r., drugi w dniu 18.12.2017r., trzeci w dniu 14.03.2018r.

W bliskim sąsiedztwie nieruchomości występuje sieć wodociągowa i energetyczna.

Działka nr 332 o pow. 0,1414 ha, objęta KW Nr SR1L/00022796/4, położona
w Chorzeszowie - obręb 1, przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość w kształcie trójkąta, z nierówną powierzchnią terenu.

Cena wywoławcza wynosi: 25.000,00 zł netto, wadium wynosi: 2.500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 maja 2018r. o godzinie 900
w siedzibie Urzędu Gminy w Wodzieradach, pokój nr 9, I piętro.

            Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym.

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy w Wodzieradach, BS Szadek numer rachunku: 39 9269 0004 0010 5460 2000 0020 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Wodzieradach, najpóźniej
w dniu 18 maja 2018r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.      

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

            Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium w wersji papierowej;

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne;

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku wspólników spółki cywilnej wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

            W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka  o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

            W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy
w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Wójt Gminy Wodzierady może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wodzieradach, na stronie internetowej www.wodzierady.pl, w Biuletynie Informacji publicznej www.bip.wodzierady.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chorzeszów, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wodzieradach,
98-105 Wodzierady 24, I piętro, pokój nr 5 lub telefonicznie (43) 677 49 66.

 

Wójt

Renata Szafrańska

 

 

Opublikowano: 19 kwietnia 2018 09:58

Kategoria: Przetargi

Źródło: Gmina Wodzierady

Wyświetleń: 271

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl