OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wodzierady ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie, gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wodzierady

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Chorzeszowie,
gmina Wodzierady, powiat łaski, woj. łódzkie.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 lipca 2017r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości do dnia 25 sierpnia 2017r. – wniosków nie złożono.  Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 23 października 2017r., drugi w dniu 18.12.2017r.

W bliskim sąsiedztwie nieruchomości występuje sieć wodociągowa i energetyczna.

Działka nr 332 o pow. 0,1414 ha, objęta KW Nr SR1L/00022796/4, położona
w Chorzeszowie - obręb 1, przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość w kształcie trójkąta, z nierówną powierzchnią terenu.

Cena wywoławcza wynosi: 28.000,00 zł netto, wadium wynosi: 2.800,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 14 marca 2018r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Wodzieradach, pokój nr 9, I piętro.

            Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym.

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy w Wodzieradach, BS Szadek numer rachunku: 39 9269 0004 0010 5460 2000 0020 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Wodzieradach, najpóźniej
w dniu 9 marca 2018r. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.       Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

            Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium w wersji papierowej;

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne;

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku wspólników spółki cywilnej wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

            W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka  o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu
z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących
z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

            W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy
w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Wójt Gminy Wodzierady może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wodzieradach, na stronie internetowej www.wodzierady.pl, w Biuletynie Informacji publicznej www.bip.wodzierady.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chorzeszów,
a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wodzieradach,
98-105 Wodzierady 24, I piętro, pokój nr 5 lub telefonicznie (43) 677 49 66.

 

Wójt 

Renata Szafrańska

Opublikowano: 09 lutego 2018 08:07

Kategoria: Przetargi

Źródło: Gmina Wodzierady

Wyświetleń: 413

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-jst.pl