Kurenda

 

Wodzierady, dnia 22 maja 2012 r.

 

 

K U R E N D A

 

        Informuję mieszkańców gminy, że w dniu  06 czerwca 2012 r. o godz.  800   w Urzędzie Gminy w Wodzieradach odbędzie się XV sesja Rady Gminy.

 

Tematyka sesji dotyczyć będzie:

 

1.    Podjęcia uchwał w sprawie:

a)    przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach,

b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011, 

c)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzierady za 2011 rok,

d)    zmiany uchwały Nr XIV/152/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady,

e)    ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach,

f)      oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

g)    upoważnienia Wójta Gminy Wodzierady do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej,

h)    określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

i)      podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

j)      zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

k)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2012-2019,

l)      udzielenia pomocy finansowej,

m)  zmiany uchwały Nr XIV/147/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2012 rok,

n)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

o)    wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Wodzierady w celu zabezpieczenia kredytu komercyjnego zaciągniętego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kwiatkowicach.

2.    Wydanie opinii w sprawie budowy budynku gospodarczego w miejscowości Jesionna.

 

 

                 Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                     Adam Szymański

Opublikowano: 23 maja 2012 10:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1159

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl