OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wodzierady, dnia 14 lipca 2017 r.

GG.6721.1.2016

 

 OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę VIII/109/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lipca 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wodzierady, 98-105 Wodzierady, Wodzierady 24 w godzinach pracy Urzędu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wodzierady, 98-105 Wodzierady, Wodzierady 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  4 sierpnia 2017 r. w Zespole Szkół w Kwiatkowicach - budynek Publicznego Gimnazjum w Kwiatkowicach ul. Szkolna 17a (sala nr 1, parter), o godzinie 17.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Wodzierady na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

−    bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Wodzierady, 98-105 Wodzierady, Wodzierady 24,

−    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 24 lipca 2017 r. do 5 września 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wodzierady. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Wodzierady.

 

 

Wójt Gminy Wodzierady

Renata Szafrańska

Opublikowano: 14 lipca 2017 10:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 354

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl