ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Informujemy, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). 
Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

            W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

            Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, 
z której drzewo ma być usunięte, oraz szczegółowy rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

            Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.

            Możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

            Organ, w terminie 14 dni od daty oględzin, może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 (tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000),
  • jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (dot. wykładników dla pomników przyrody np. – wielkość, wiek, pokrój, znaczenie historyczne).

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.

  Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Formularze i załączniki:

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA (DRUK) [docx, 17.5 KB]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA (DRUK) [pdf, 42.74 KB]

Kategorie:

Rolnictwo i ochrona środowiska

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl