KARTA INFORMACYJNA - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a, umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Formularze i załączniki:

Załącznik [doc, 33 KB]

Kategorie:

Wymiar zobowiązań pieniężnych

Gmina Wodzierady

Realizacja: IDcom-web.pl